مهمان : 1
اعضا عضو سایت : 6
اعضا آنلاین : 0
امروز : 135
ديروز : 167
ماه : 3346
 
تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395     |     کد : 3048

آگهی مزایده فروش املاک تحت تملک سازمان ورزش شهرداری تبریز

آگهی مزایده فروش املاک تحت تملک سازمان ورزش شهرداری تبریز


آگهی مزایده فروش املاك تحت تملک سازمان ورزش شهرداري تبریز
سازمان ورزش شهرداري تبریز در نظر دارد برابر مجوز نوزدهمین جلسه هیات مدیره سازمان ورزش شهرداري تبریز بتاریخ 94/11/12
تعدادي از املاك تحت تملک خود را بشرح ذیل از طریق برگزاري مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. متقاضیان می توانند
جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس نصف راه
خیابان ورزش باشگاه شهرداري تبریز مراجعه یا براي کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن
34449193تماس حاصل فرمایند.
یک باب آپارتمان مسکونی در پلاك ثبتی 77/6331قطعه 92واقع در بخش 5تبریز در طبقه 11به مساحت 53/22متر مربع برج
آذربایجان به آدرس تبریز- خیابان 17شهریور جنب مسجد حاج غفار به ارزش کل 2/700/000/000ریال دو میلیارد و هفتصد میلیون
ریال ) میزان سپرده شرکت در مزایده 135/000/000ریال(
سر قفلی مغازه شماره 4فرضی روبروي پله برقی از زیر زمین پاساژ والمان ) مهستان ( که به مساحت 13/50متر مربع قیمت هر متر مربع
سر قفلی مبلغ 150/000/000جمعابه ارزش 2/025/000/000ریال دو میلیارد و بیست و پنج میلیون ریال ) میزان سپرده شرکت مزایده
( ریال101/250/000
قطعه شماره یک از تفکیکی قطعه 360از کوي سپهر بانک صادرات به مساحت 66/5متر مربع با کاربري ابزاري تجاري به مبلغ
6/650/000/000شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال میزان سپرده میزان سپرده شرکت در مزایده 332/500/000ریال و قطعه
شماره 18از تفکیکی قطعه 360به مساحت 48متر مربع به مبلغ 3/840/000/000ریال سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال
 میزان سپرده شرکت در مزایده 192/000/000ریال 
سه قطعه جاي مغازه به شماره هاي 305 ،304 ،303از پلاك ثبتی 2028از قطعات تفکیکی شهرك مایان واقع در بخش 10تبریز هر
کدام به مساحت 72متر مربع، قطعات شماره 305 ،303به مبلغ هر متر مربع 9/000/000ریال ارزش هر قطعه 648/000/000ششصد و
چهل و هشت میلیون ریال میزان سپرده شرکت در مزایده 32/400/000ریال و ارزش هر متر مربع قطعه شماره 304متر مربع
8/990/000ریال هشت میلیون و نهصد و نود هزار ریال جمعابه مبلغ 647/280/000ششصد و چهل و هفت میلیون و دویست و هشتاد
هزار ریال ) میزان سپرده شرکت در مزایده 32/364/000ریال (
شرایط مزایده :
- زمان چاپ آگهی مزایده 95/07/14می باشد.
- آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده روز دوشنبه مورخ 95/08/03ساعت 13می باشد.
زمان بازگشایی اسناد مزایده در روز دوشنبه تاریخ 95/08/03ساعت 14در محل سازمان ورزش شهرداري تبریز خواهد بود.
- میزان سپرده شرکت در مزایده نباید از % 5مبلغ ارزش املاك کمتر باشد.
- واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده 9093/71بنام سازمان ورزش شهرداري تبریز نزد بانک سپه شعبه میدان جهاد
- سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج می باشد.
- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
- چنانچه برندگان اول، دوم، سوم در مدت مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

روابط عمومی سازمان ورزش شھرداری تبریزٌ ٌ 


مهدی شیرازی فر
نوشته شده در   چهارشنبه 14 مهر 1395  ساعت  09:56   توسط   مهدی شیرازی فر    تعداد بازدید  299
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :