واحد سازمانی
نام کارمند :رسول نام خانوادگی:داداشی
سمت سازمانی :رییس حسابداری شماره تماس :