واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:وکیلی
سمت سازمانی :مسئول انبار شماره تماس :