واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • مدیرعامل ( )
  • مسئول دفتر ( )
  • قائم مقام ( )
   • مسئول دفتر ( )
  • مدیر حراست ( )
   • مسئول دفتر ( )
  • معاونت اداری مالی ( )
   • مدیر مالی ( )
    • رییس حسابداری ( )
     • مسئول صندوق و تنظیم ( )
     • کارپرداز و مسئول پشتیبانی ( )
    • مسئول اموال ( )
    • مسئول انبار ( )
   • مدیر تالار ( )
   • مدیر امور اداری ( )
    • مسئول دبیرخانه وبایگانی ( )
    • ماشین نویسی ( )
    • مسئول امور نقلیه ( )
    • مسئول خدمات ( )
    • نامه رسان ( )
  • معاونت ورزشی ( )
   • کارشناس مسئول آموزش و پژوهش ( )
   • کارشناس مسئول ورزش همگانی ( )
   • کارشناس مسئول ورزش کارمندی ( )
   • کارشناس مسئول امور ورزش قهرمانی ( )
   • کارشناس مسئول دوره های آموزشی ( )
  • مدیر ورزش بانوان ( )
   • مسئولین سالنهای ورزشی بانوان ( )
   • مسئول ورزش کارمندی بانوان ( )
   • مسئول استخر توانا ( )
   • مسئول استخر خاوران ( )
  • مدیر روابط عمومی و امور بین الملل ( )
   • مسئول انتشارات و تبلیغات ( )
   • مسئول سایت ( )
   • مسئول سمعی بصری ( )
   • مسئول تشریفات ( )
   • مسئول خبر ( )
   • مسئول امور بین الملل ( )
  • مسئول دفتر ( )
  • مشاور ( )
  • مدیر استخر ( )
  • مدیر استخر ( )