واحد سازمانی
مسعود واحدی نژاد
نام کارمند :مسعود نام خانوادگی:واحدی نژاد
سمت سازمانی :مدیر امور اداری شماره تماس :