واحد سازمانی
رسول محمدزاده
نام کارمند :رسول نام خانوادگی:محمدزاده
سمت سازمانی :مدیر حراست شماره تماس :