واحد سازمانی
بهمن عبدی
نام کارمند :بهمن نام خانوادگی:عبدی
سمت سازمانی :قائم مقام شماره تماس :