واحد سازمانی
علیرضا  شکاری
نام کارمند :علیرضا نام خانوادگی:شکاری
سمت سازمانی :کارشناس مسئول ورزش کارمندی شماره تماس :