واحد سازمانی
جابر  صفری
نام کارمند :جابر نام خانوادگی:صفری
سمت سازمانی :مسئول اموال شماره تماس :