واحد سازمانی
رسول  داداشی
نام کارمند :رسول نام خانوادگی:داداشی
سمت سازمانی :رییس حسابداری شماره تماس :